تماس با ما

0938-239-2470

مدیر صادرات

0914-155-17111

مدیر فروش داخلی

045-3352-5321

شماره دفتر مرکزی

آدرس کارخانه: ایران، اردبیل، شهرک صنعتی 2، میدان تلاش، شمشاد 1، قطعه 290، خیابان تلاش

آدرس دفتر مرکزی: ایران، اردبیل، خیابان عطایی، عطایی دهم، ساختمان عطا، طبقه چهارم